Mazda3

Databehandling i Mazda-kjøretøy

 

Databehandling i Mazda-kjøretøy

Elektroniske enheter er installert i ditt kjøretøy. Disse enhetene behandler data som enhetene mottar fra sensorer i kjøretøyet, som enhetene genererer selv  eller som enhetene utveksler med hverandre. Noen enheter er pålagt for sikker bruk av kjøretøyet, andre enheter gir støtte til deg mens du kjører (førerassistanse-systemer) eller gir deg komfort- eller nyhetsunder-holdningsfunksjoner.

 

Generell informasjon om slik "i-bilen-behandling" blir gitt nedenfor. Ytterligere informasjon om hvilke spesifikke personopplysninger som bli samlet inn og lagret kjøretøyet ditt og overført til andre tredjeparter, og for hvilket formå dette gjøres for, kan du finne under overskriften "personvern" i den respektive bruksanvisningen, hvor du finner direkte linker til gjeldende funksjonsspesifikasjoner. Disse bruksanvisningene er også tilgjengelig online og, avhengig av kjøretøyets konfigurasjoner, i digitalt format på kjøretøyet. 

 

1. Personopplysninger

Hver enkelt kjøretøy er identifisert med et unikt kjøretøy-ID-nummer. Dette ID-nummeret for kjøretøyet er sporbart til nåværende og tidligere eiere av kjøretøyet. Opplysninger innhentet fra kjøretøyet kan også spores tilbake til eieren eller føreren av kjøretøyet på annen måte, f.eks. nummerskilt.

 

Data som er produsert eller behandlet av enhetene kan derfor være personopplysninger. Avhengig av hvilke kjøretøydata som er tilgjengelig, kan det være mulig å trekke konklusjoner i henhold til, f.eks. hvordan du kjører, din posisjon, kjøreruter og forbruk og adferdsmønstre.

 

2. Dine rettigheter som registrert etter personvernreglene

I henhold til gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger har du visse rettigheter overfor selskaper som behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

 

Du er berettiget til å be om fullstendig fremleggelse av personopplysninger selskapet behandler om deg, uten kostnad, fra fabrikanten og tredjeparter (f.eks. engasjerte tjenestetilbydere av havaritjenester, verksted og tilbydere av online-tjenester for kjøretøyet), så fremt at disse selskapene lagrer og behandler dine personopplysninger. Du kan etterspørre informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret om deg, for hvilke formål personopplysningene blir behandlet, og opphavet til personopplysningene. Din rett til informasjon gjelder også ved overføring av personopplysninger til andre tredjeparter.

 

Data (herunder personopplysninger), som kun er lagret lokalt på kjøretøyet, kan bli vist til deg med ekspertassistanse, f.eks. i et bilverksted. Dette kan det tas betalt for, hvis det er hensiktsmessig

 

3. Lovkrav ved fremleggelse av personopplysninger

I den utstrekning det eksisterer at lovkrav om dette, er fabrikanter pålagt å utlevere informasjon som de lagrer, på oppfordring fra offentlige myndigheter, dersom det er nødvendig (f.eks. når en straffbarhandling blir etterforsket).

 

Det er også tillatt for offentlige myndigheter å lese data fra kjøretøy i spesifikke tilfeller hvor det foreligger lovhjemmel. F.eks. i tilfelle av en ulykke, kan informasjon bli lest fra airbag-enheten for å bidra til å klarlegge omstendighetene av ulykken.

 

4. Personopplysninger og data i kjøretøyet

Enheter behandler data for å kunne drive kjøretøyet

 

Disse omfatter, for eksempel:

 

 • Kjøretøystatusinformasjon (f.eks. hastighet, deselerering, sideakselerasjon, hjulhastighet, setebeltebruksindikator),
 • Klimaforhold (f.eks. temperatur, regnsensorer, avstandssensor).

 

Disse dataene lagres ikke lenger enn driftstiden, og de er kun å finne på selve kjøretøyet. Enhetene inneholder ofte datalagringskapasitet. Dette kan bli brukt til å dokumentere, enten midlertidig eller permanent, informasjon om kjøretøyets tilstand, komponentstress, krav til vedlikehold og tekniske hendelser eller feil.

 

Følgende informasjon kan lagres, avhengig av teknisk konfigurasjon:

 

 • Driftstilstand for systemkomponenter (f.eks. fyll-nivåer, dekktrykk og batteristatus),
 • Funksjonsfeil og defekter i viktige systemkomponenter (f.eks. belysning og bremser),
 • Systemrespons til ekstraordinære kjøresituasjoner (f.eks. anvendelse av en airbag, aktivering av system for stabilitetskontroll),
 • Informasjon om hendelser hvor kjøretøyet blir skadet,
 • For elektriske kjøretøy, tilstanden for lading av høyspenningsbatteri og kjøretøyets estimerte rekkevidde. 

 

I bestemte tilfeller (f.eks. hvis kjøretøyet har oppdaget en funksjonsfeil), kan det bli nødvendig å lagre data som vanligvis ville blitt slettet etter kort tid. 

 

Hvis du tar i bruk tjenester (f.eks. reparasjons- og vedlikeholdstjenester), kan det være mulig å utlede og bruke den lagrede driftsdata sammen med kjøretøyets ID-nummer. Data fra kjøretøyet vil bli lest av ansatte i Mazda Nettverket (f.eks. autoriserte verksted og fabrikanter) eller av tredjeparter (f.eks. havaritjenester eller uavhengige reparasjonsverksted). Det samme gjelder i tilfelle av garantisaker og kvalitetssikringsmålinger.

 

Data blir avlest via den obligatoriske OBD (om-bord diagnostikken) i kjøretøyet. Driftsdata som  blir avlest dokumenterer teknisk tilstand på kjøretøyet eller individuelle komponenter og bistår med å diagnostisere feil, overholdelse av garantiforpliktelser og kvalitetsforbedringer. Disse dataene, og spesielt informasjon vedrørende komponentstress, tekniske hendelser, driftsfeil og andre feil overføres til fabrikanten, hvis nødvendig, sammen med kjøretøyets ID-nummer. Produktansvar kommer inn under produsentens ansvar i tillegg. For dette formålet, bruker produsenten driftsdata eksternt for kjøretøyene, f.eks. ved tilbakekallingskampanjer. Denne dataen kan også brukes til å verifisere kundens lovpålagte garantier og produsentens garantikrav.

 

Feilminne på kjøretøyet kan tilbakestilles av en tjenesteoperatør i forbindelse med reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller på forespørsel fra deg.

 

 5. Komfort og nyhetsunderholdning

Du kan lagre komfortinnstillinger og spesialiseringer på kjøretøyet, og endre / nullstille disse når som helst.

 

Avhengig av den bestemte konfigurasjonen på kjøretøyet, kan disse omfatte:

 

 • Innstillinger for sete- og rattposisjon,
 • Innstillinger for chassisjusteringer og klimaanlegg,
 • Individuelle tilpasninger slik som interiørbelysning.

 

Du har også mulighet til å legge inn informasjon i kjøretøyets nyhetsunderholdningsfunksjoner selv, innenfor rammene av den valgte konfigureringen. 

 

Avhengig av den bestemte konfigurasjonen på kjøretøyet, kan dette omfatte:

 

 • Multimedia-data, f.eks. musikk, filmer og fotografier for avspilling i et integrert multimedia-system,
 • Adressebok for bruk sammen med et integrert hands-freesystem eller integrert navigasjonssystem,
 • Navigasjon til registrerte destinasjoner,
 • Informasjon relater til  bruk av internettjenester.

 

Denne dataen for komfort- og nyhetsunderholdningsfunksjoner kan lagres lokalt på kjøretøyet eller det kan plasseres på en enhet som du har tilkoblet til ditt kjøretøy (f.eks. smarttelefon, USB-minnepinne eller MP3-spiller). Forutsatt av at du har lagt inn denne dataen selv, har du mulighet til å slette den når som helst. 

 

Overførsel av denne informasjonen fra kjøretøyet skjer utelukkende på din forespørsel, i forbindelse med de innstillingene du har valgt når du bruker online-tjenester.

 

Smarttelefonintegrering, f.eks., Android Auto eller Apple car play

Hvis ditt kjøretøy er utstyrt med dette, vil du kunne koble din smarttelefon eller annen mobilenhet til kjøretøyet slik at du kan kontrollere kjøretøyet ved bruk av integrerte kontrollelementer som finnes i kjøretøyet. Smarttelefonens bilder og lyder kan produseres via kjøretøyets multimedia-system. Samtidig  vil spesifikk informasjon bli overført til din smarttelefon. Avhengig av typen for integrasjon, kan dette omfatte lokasjonsdata, dag/natt-modus og andre former for generell kjøretøyinformasjon. Vennligst gjør deg kjent med bruksanvisningene for kjøretøyet/nyhetsunderholdningssystemet.  

 

Integrering gjør det mulig for at  bestemte smarttelefonapper kan bli tatt i bruk, for eksempel navigasjon eller musikkavspilling. Ytterligere samhandling mellom smarttelefonen og kjøretøyet finner ikke sted, f.eks. aktiv tilgang til kjøretøydata. Hva slags videre databehandling som skjer er avhengig av apptilbyderen. Hvilke innstillinger som kan brukes er avhengig av den bestemte appen og operativsystemet for din smarttelefon. 

 

Online-tjenester  

Hvis ditt kjøretøy er utstyrt med et trådløst nettverksforbindelse, gjør dette det mulig å utveksle data mellom ditt kjøretøy og andre systemer. Det trådløse nettverkssystemet er aktivert gjennom en overførings- og mottaksenhet som er spesifikk for kjøretøyet eller via en mobilterminal (f.eks. smarttelefon) som du har installert. Online-funksjoner kan bli brukt via denne nettverksforbindelsen, f.eks. online-tjenester og applikasjoner (apps) som du har fått fra produsenten eller annen tilbyder. 

Fabrikantens egne tjenester

Våre online-tjenester er som beskrevet av Mazda på egnet sted (f.eks. i bruksanvisningene og/eller på ditt lands spesifikke Mazda-nettside) og finnes sammen med annen informasjon om behandling av personopplysninger. Dine personopplysninger blir brukt for å yte online-tjenester. Utvekslingen av personopplysninger for dette formålet finner sted via en beskyttet forbindelse, f.eks. ved bruk av IT-systemer for dette formålet. I tillegg til å yte tjenestene vil innsamling, behandling og bruk av personopplysninger finne sted utelukkende på grunnlag av en rettslig tillatelse, f.eks. ved nødsignal i anropsystemer som er pålagt ved lov, gjennom en avtale eller ditt samtykke.

 

Du kan aktivere eller deaktivere tjenestene og funksjonene i kjøretøyet og noen ganger til og med hele den trådløse forbindelsen (koster i enkelte tilfelle penger). Funksjoner og tjenester som er pålagt i lov, som nødsignal anropssystemer, er unntatt fra dette.

 

Tredjeparts-tjenester 

Hvis du velger å ta i bruk online-tjenester fra andre tilbydere (tredjeparter), skal ansvaret for disse tjenestene ligge hos den respektive tilbyderen og være underlagt deres ansvar for lovlig behandling av personopplysninger, samt leveringsbetingelser for bruk. Fabrikanten har på generelt grunnlag ikke mulighet til å påvirke innhold som blir utvekslet på denne måten. 

 

Vennligst gjør deg kjent med beskrivelsene, omfanget av og formå-let med innsamling og bruk av personopplysninger som gjelder ved bruk av tredjepartstjenester hos den respektive tjenestetilbyderen